Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Hoạt động công thương
Thứ 3, Ngày 21/01/2020, 14:00
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020
21/01/2020

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre về phòng, chống tham nhũng năm 2020; Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2014 - 2016 và định hướng đến năm 2020. Sở Công Thương xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020, với những nội dung cụ thể như sau:

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Đảng ủy, Ban lãnh đạo Sở Công Thương tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động bằng nhiều hình thức phù hợp. Trong đó, chú trọng thực hiện nội dung Kế hoạch số 4911/KH-UBND ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021". Chính quyền phối hợp với các đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các kế hoạch của UBND tỉnh có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Thực hiện nghiêm các quy định công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị; các quy định về trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; rà soát, xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật, trên cơ sở đó triển khai thực hiện theo đúng quy định; thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thực hiện việc thanh toán qua tài khoản; thực hiện việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với những người có nghĩa vụ kê khai.

Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra; xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng: Thực hiện nghiêm, có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, nhằm phát hiện, ngăn chặng kịp thời những vụ việc tiêu cực, tham nhũng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị; các đơn vị trực thuộc định kỳ tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời chấn chỉnh các sai sót trong công tác quản lý tài chính, ngân sách và tài sản của cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở kế hoạch này, các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của đơn vị và triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương (thông qua Thanh tra Sở) để theo dõi, tổng hợp. Giao Thanh tra Sở thực hiện chức năng giám sát, đề xuất tổ chức thanh tra, phúc tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này, định kỳ tổng hợp báo cáo về trên theo quy định.

Nguồn: TT Sở – SCT


Lượt người xem:   116
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Văn Khê - Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre

Cơ quan chủ quản: Sở Công Thương Bến Tre - Địa chỉ: 71-77 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Email: sct@bentre.gov.vn