Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 15/11/2018, 11:00
Tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020
15/11/2018

Thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Trong công tác chỉ đạo, quán triệt và triển khai Chương trình khuyến công UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành các văn bản để hoàn thiện công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động khuyến công trên địa bàn theo sát chủ trương và mục tiêu quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công và Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020, cụ thể: Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 14/7/2015  của UBND tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế Quản lý và Sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre; Quyết định 418/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh Bến Tre về việc ban hành Chương trình

Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương tham mưu xây dựng kế hoạch, đề án khuyến công trình UBND tỉnh và Bộ Công Thương phê duyệt theo quy định.

Kết quả thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 (giai đoạn 2014-2018):

Về hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến

Đã hỗ trợ cho 85 cơ sở CNNT với kinh phí thực hiện 10.362 triệu đồng, trong đó vốn đối ứng của các cơ sở CNNT là hơn 100.000 triệu đồng.        Nhìn chung việc hỗ trợ để nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến sẽ làm giảm sai sót trong quá trình làm bằng thủ công,  tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giá cả, tạo môi trường thuận lợi cho người lao động tham gia sản xuất, ổn định việc làm và tăng thu nhập. Mặt khác, đây còn là định hướng và mục tiêu của hoạt động khuyến công, góp phần mở rộng sản xuất theo hướng từng bước được cơ giới hóa tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, chú trọng đầu tư chiều sâu, đổi mới máy móc thiết bị, đồng thời phải đảm bảo môi trường sinh thái cho sự phát triển bền vững, ổn định lâu dài, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Về hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu

Thực hiện 02 lần bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh (2016, 2018), kết quả có 30 sản phẩm được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh  (năm năm 2016 là 15 sản phẩm, năm 2018 là 15 sản phẩm); Có 14 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Khu vực (năm 2014 là 4 sản phẩm; năm 2016 là 6 sản phẩm; năm 2018 có 4 sản phẩm); Có 05 sản phẩm được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia (Năm 2015 là 02 sản phẩm, năm 2017 là 03 sản phẩm).

          Sản phẩm CNNT tiêu biểu sau khi được công nhận sẽ được Sở Công thương, Trung tâm khuyến công, Trung tâm Xúc tiến thương mại tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cải tiến kỹ thuật sản xuất và quảng bá thông tin, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua hoạt động tham gia các hội chợ tại các tỉnh. Qua đó nhiều sản phẩm của tỉnh sau khi được đạt giải đã quảng bá được rộng rãi đến người tiêu dùng, đồng thời xây dựng được thương hiệu sản phẩm trên thị trường trong tỉnh cũng như tìm kiếm đối tác để phát triển sản xuất, cũng như tạo cơ hội cho các doanh nghiệp được học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh.

Về hỗ trợ cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp khuyến công

 Đã thực hiện 120 kỳ trên Báo Đồng Khởi và phối hợp Đài truyền hình Bến Tre xây dựng chương trình Bản tin công thương 01 tháng/kỳ. Việc đẩy mạnh công tác thông tin, truyên truyền, phổ biến những chủ trương chính sách khuyến công trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức phong phú, đa đạng, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn hiểu biết tiếp cận với các nội dung của chính sách từ đó tích tực chủ động tham gia; giúp cho các cấp, các ngành nắm bắt được các chủ trương quy định về khuyến công để chỉ đạo, phối hợp tham gia các chương trình đạt hiệu quả thiết thực.

 Về hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế và phát triển các cụm công nghiệp

Đã hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Bình Thới, huyện Bình Đại (217 triệu đồng), Cụm Công nghiệp Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam (265 triệu đồng); Cụm Công nghiệp An Hòa Tây, huyện Ba Tri (480 triệu đồng). Nhằm từng bước đầu tư hoàn thiện các cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch phục vụ cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất.

Về hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công

Tổ chức 04 đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu cho doanh nghiệp và các bộ làm công tác khuyến công. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 60 lượt cán bộ làm công tác khuyến công.

Việc tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm trong sản xuất cũng như tìm kiếm thị trường ngoài tỉnh, đây là điều kiện để các doanh nghiệp học tập kinh nghiệm sản xuất tiên tiến, hiện đại ở các tỉnh lân cận. Qua mỗi đợt tham quan, khảo sát tại các doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất cũng như cách tổ chức điều hành sản xuất trên từng lĩnh vực, học tập các mô hình hoạt động khuyến công hiệu quả.

Về hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở CNNT

Đã tổ chức đào tạo 01 lớp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho 30 người đại diện cho các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh tham gia; 01 lớp khởi sự doanh nghiệp doanh nghiệp cho 50 người cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia.

Tổ chức 01 Hội nghị tập huấn cho 50 người là cán bộ phụ trách công tác khuyến công tại các huyện/ thành phố và các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Các chương trình, đế án khuyến công được triển khai một cách đa dạng theo các nội dung được quy định tại NĐ 45 của Chính phủ. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp từ chính sách khuyến công đã hoàn thành 100% kế hoạch được giao từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương và quốc gia, các đề án đảm bảo về khối lượng và chất lượng.

Qua các năm triển khai được sự phân bổ từ nguồn kinh phí địa phương, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ một cách kịp thời và đúng chủ trương của UBND tỉnh, góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực đầu tư có hiệu quả vào hoạt động sản xuất công nghiệp nông thôn, tạo sức lan tỏa từ chính sách khuyến công đối với nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn.

Các Đề án đã được triển khai thực hiện theo đúng trình tự thủ tục và giám sát theo dõi thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo mục tiêu đề ra. Có thể thấy chương trình đã thu hút một lượng lớn vốn đối ứng của doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn hơn 100.000 triệu đồng để mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất ngày càng có chất lượng cao, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư có hiệu quả sản xuất công nghiệp nông thôn một cách bền vững, góp phần vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Những bài học kinh nghiệm và đề xuất nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới

Tích cực chủ động làm việc với các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, phòng Kinh tế các huyện, thành phố trong để triển khai các chương trình, nội dung và định mức hỗ trợ từ hoạt động khuyến công hàng năm.

Tranh thủ đề xuất các dự án hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia để hỗ trợ phát triển công nghiệp tại địa phương.

Nhanh chóng triển khai các đề án khi được phê duyệt kinh phí, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị thụ hưởng khẩn trương thực hiện theo kế hoạch đã đăng ký trong năm.

Rà soát kinh phí từ các nội dung đã phân bổ tiến hành điều chỉnh theo đúng nội dung của chính sách khuyến công căn cứ vào nhu cầu thực tế của các đơn vị thụ hưởng.

Phối hợp chặt chẽ với các Hiệp hội, ngành hàng trong công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện chính sách khuyến công nhằm tiếp cận, nắm bắt nhu cầu, khó khăn của cơ sở, doanh nghiệp, để qua đó có thông tin chính xác làm cơ sở xây dựng và thực hiện các chương trình đề án hỗ trợ mang tính thiết thực và khả thi cao.

          Đổi mới, đa dạng và nâng cao hơn hiệu quả công tác tuyên truyền thực thi chính sách khuyến công thông qua việc nâng cao chất lượng Bản tin Công thương, đăng tải chính sách khuyến công trên các kênh truyền thông như Báo chí, truyền hình, truyền thanh, các ấn phẩm tờ rơi, tờ gấp và thường xuyên cập nhật thông tin hữu ích lên website của Sở Công Thương.

Nguồn: P. QLCN


Lượt người xem:   724
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Văn Khê - Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre

Cơ quan chủ quản: Sở Công Thương Bến Tre - Địa chỉ: 71-77 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Email: sct@bentre.gov.vn